วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
     "ผู้บริโภคตระหนักในสิทธิ์ ผู้ประกอบการเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายตระหนักในหน้าที่ ทุกภาคีร่วมสร้างสังคมบริโภคอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)
     ๑. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ เกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่าย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
     ๒. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ๓. พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
     ๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้
     ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ๖. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไก มาตรการ หรือแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการ หรือแนวทางการตรวจสอบ กำกับดูแลเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายและบริการให้ถูกต้องและปลอดภัย
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหา เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิผู้บริโภคระดับสากล
       กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนามาตรการ หรือแนวทางการบังคับใช้เกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนากลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่ทีประสิทธิภาพ
       กลยุทธ์ที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายสารสนเทศ เกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่าย และนวัตกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบฐานเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายและเชื่อมโยงเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาฐานเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายเชิงบูรณาการเพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
       กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีการบริโภคที่ยั่งยืน
       กลยุทธ์ที่ ๕ เกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
       กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบรับรองคุณภาพองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | โบนัสเกมยิงปลา | เกมยิงปลาได้เงินง่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
       กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
       กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย (Smart Office)
       กลยุทธ์ที่ ๔ การบริหารยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
       กลยุทธ์ที่ ๕ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

( webadmin )